kredyt a pożyczka

Czym się różni kredyt od pożyczki?

Wiele osób myli kredyt z pożyczką używając tych dwóch pojęć wymiennie. Co prawda i kredyt i pożyczka są pewną formą użyczania pieniędzy w zamian za określony procent, jednak różnice między tymi pojęciami są znaczne.

Kredyt

Kredyt jest to umowa zawarta na piśmie między bankiem a kredytobiorcą, w której bank podejmuje obowiązek udostępnienia kredytobiorcy określonej kwoty pieniędzy, a kredytobiorca określa jak zainwestuje udostępnioną kwotę oraz zobowiązuje się do spłaty wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem i w określonym terminie. Warunki umowy kredytu reguluje Prawo bankowe.

Pożyczka

Pożyczka to taka usługa finansowa, w której pożyczkodawca – osoba fizyczna lub prawna, udostępnia określoną kwotę pieniędzy (lub przedmiot) pożyczkobiorcy, na czas określony lub nieokreślony. Wszystkie aspekty prawne dotyczące pożyczek reguluje kodeks cywilny ( art. 720 § 1). Umowa pożyczki może szczegółowo określać warunki na jakich zostaje przyznana pożyczka ale nie jest to obligatoryjne.

Umowa kredytu

Przy udzielaniu i zaciąganiu kredytu wymogiem prawnym jest spisana na piśmie umowa zawierająca:

 • Czas i miejsce zawarcia umowy,
 • Szczegółowe dane stron przystępujących do umowy kredytu,
 • Kwotę i walutę kredytu,
 • Zasady ustalania kursu walut (przy kredycie innym niż w polskich złotych),
 • Cel na jaki zostaną wydane kredytowane środki finansowe,
 • Okres na jaki zostaje udzielony kredyt,
 • Termin spłaty kredytu oraz opis wysokości rat,
 • Wysokość oprocentowania kredytu,
 • Wysokość prowizji bankowej,
 • Sposób zabezpieczenia kredytu,
 • Warunki na jakich bank lub kredytobiorca mogą odstąpić od umowy,
 • Informacje o konsekwencjach niewywiązania się z umowy.

Umowa pożyczki natomiast może do kwoty 500 złotych zostać zawarta ustnie. Powyżej tej kwoty winna być sporządzona na piśmie i określać kwotę pożyczki oraz wskazywać pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę. Jeżeli pożyczka ma być oprocentowana lub za jej udzielenie pożyczkodawca nalicza wynagrodzenie również powinno zostać to zawarte w umowie.

Przedmiot umowy

W przypadku umowy kredytowej jej przedmiotem musi być określona kwota pieniędzy, natomiast umowa pożyczki może obejmować również przedmioty materialne takie jak samochód, benzyna, węgiel itp.

Sposób użyczenia pieniędzy

Przy umowie kredytu zostaje jasno ustalony cel na jaki mają być przeznaczone środki finansowe. Bank przelewa pieniądze bezpośrednio na konto wskazane w umowie kredytu dokonując zarazem zapłaty za ten właśnie określony cel np. samochód. Natomiast w umowie pożyczki to pożyczkobiorca otrzymuje przedmiot umowy i bierze na siebie odpowiedzialność za sposób jego użycia.

Zobacz Ranking Pożyczek

Twoja ocena
Katarzyna Gaweł

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o